REGULAMIN

Regulamin – warunki szczególne wynajmu apartamentów w Obiekcie Willi Panorama w Szczawnicy

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w APARTAMENTACH PANORAMA w Szczawnicy. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo, mailowo bądź telefonicznie.
2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawartej z Gościem, poprzez dokonanie rezerwacji oraz zapłaty zaliczki za pokój. Zaliczka/Zapłata za pokój jest potwierdzeniem zapoznania się
z regulaminem oraz zobowiązaniem się do stosowania Regulaminu.
3. Sformułowania „Klient” oraz „Gość” są pojęciami tożsamymi.
4. Sformułowania „Pokoje” oraz „Apartament”, ,,Studio” czy „pokoje noclegowe” są pojęciami tożsamymi.

II. Rezerwacja
1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt internetowo (wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie internetowej www.rezerwacje@willa-panorama.pl) lub
telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego apartamentu, która jest utrzymywana przez 2 dni robocze – w tym czasie powinien wpłynąć na konto właściciela APARTAMENTÓW PANORAMA wyliczony zadatek w wysokości 30% ogólnej wartości rezerwacji.
2. Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji.
3. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
4. Po otrzymaniu zadatku bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem wpłaty.
5. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu (przy zameldowaniu) u osoby przekazującej klucze do apartamentu.
6. Na terenie Szczawnicy obowiązuje miejscowa opłata klimatyczna w wysokości 4 PLN za osobę za każdy pełny dzień pobytu, którą dolicza się dodatkowo do kwoty należności za pobyt.
Kwota ta płatna jest osobno gotówką przy zameldowaniu.
7. Usługą dodatkowo płatną jest korzystanie z pakietu Wellness, chyba że wybrana przez Gościa oferta obejmuje już w cenie możliwość korzystania z pakietu Wellness.
8. W przypadku nieodwołania rezerwacji zgodnie z regulaminem lub w razie nie dotarcia Gościa w zarezerwowanym terminie, Właściciel zastrzega sobie możliwość zatrzymania opłaty rezerwacyjnej (zadatku) lub opłaty za cały pobyt.
9. W razie rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej, Obiekt nie zwraca opłaty/części opłaty za daną dobę noclegową.

III. Warunki umowy najmu
1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
2. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie lub mailem z osobą odpowiedzialną za rezerwację.
3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację.
5. Zameldowanie odbywa się do godziny 22:00. Po 22:00 Gość odbiera klucze poprzez keylock, czyli skrytkę uzbrojoną w kod PIN podany przez właściciela w której znajdują się klucze dostępowe. Gość ma obowiązek okazać aktualny dokument tożsamości z fotografią.
6. Wynajem apartamentów w APARTAMENTACH PANORAMA obejmuje minimum dwie (w określonych okresach minimum trzy) doby.
7. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
9. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w
dalszy podnajem.
10. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację lub osobę odpowiedzialną za klucze lub kartę do pokoi o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu. Ponadto klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających, zwierząt, dzieci pozostających pod jego opieką/nadzorem, do pełnej wysokości zniszczonego mienia.
11. W APARTAMENTACH PANORAMA obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
12. APARTAMENTY PANORAMA zastrzegają sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju na inny w razie wystąpienia takiej konieczności.
13. APARTAMENTY PANORAMA nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu/rzeczy należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Obiektu czy poza terenem Obiektu. Parking dla gości jest bezpłatny i niestrzeżony. Podczas meldowania się Gość ma obowiązek podać numer rejestracyjny pojazdu.
14. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez Gościa i zgłoszone do obsługi APARTAMENTÓW PANORAMA, zostaną odesłane na wskazany przez Gościa adres, na jego wyłączny koszt. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
15. Z uwagi na bezpieczeństwo Gości, APARTAMENTY PANORAMA są monitorowane.
16. Gość staje się wyłącznym gospodarzem wynajętego apartamentu z chwilą otrzymania klucza lub karty do apartamentu.
17. Po upływie terminu pobytu, Gość jest zobowiązany do pozostawienia pilota do bramy wjazdowej i karty w recepcji. Za zgubienie pilota do bramy wjazdowej pobierana jest opłata w wysokości 500 zł.
18. Apartamenty znajdujące się w Obiekcie nie są sprzątane przez obsługę Obiektu w trakcie trwania pobytu Gości.
19. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Obiekt posiada parking bezpłatny dla Gości Obiektu. APARTAMENTY PANORAMA gwarantują 1 miejsce parkingowe dla 1 apartamentu.

IV. Obowiązki klienta
1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub drogą e-mailową o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji klient ma obowiązek (jeśli istnieje możliwość w apartamencie) dopłacić za osoby niezgłoszone. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do apartamentu.
2. Klient zobowiązany jest przestrzegać zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania apartamentu w stanie zastanym.
3. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00. Gość nie może przekazywać pokoju innym, niezameldowanym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
4. APARTAMENTY PANORAMA mogą odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin APARTAMENTÓW, wyrządzając szkodę w mieniu APARTAMENTÓW lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w APARTAMENTACH. Albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie APARTAMENTÓW PANORAMA.
5. Na terenie całego obiektu APARTAMENTY PANORAMA obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, ze względu na warunki przeciwpożarowe z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych. Obiekt zastrzega sobie prawo nałożenia na Gościa kary umownej w kwocie 500 zł za każdy przypadek nieprzestrzegania zakazu palenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla.
7. W razie nieuzasadnionego uruchomienia systemu przeciwpożarowego lub alarmowego, na Gościa zostanie nałożona kara umowna w wysokości 5000 zł za każdy przypadek nieuzasadnionego uruchomienia systemu przeciwpożarowego lub alarmowego oraz całkowity koszt ewentualnej interwencji straży pożarnej/policji/służb porządkowych.
8. Dzieci poniżej 18 roku życia muszą znajdować się na terenie Obiektu pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci.
9. APARTAMENTY PANORAMA zobowiązują wszystkich Gości do odpowiedzialnego korzystania z basenu znajdującego się na terenie Obiektu. Basen nie posiada ratownika. Opiekunowie prawni są wyłącznie odpowiedzialni za dzieci w wieku 0-18 lat, pozostające pod ich opieką oraz za ich bezpieczeństwo przy korzystaniu z basenu. Goście będący jednocześnie opiekunami prawnymi dzieci w wieku od 0-18 lat przyjmują do wiadomości i godzą się, że basen znajdujący się na Obiekcie nie spełnia wymagań ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 147),w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 108), co oznacza, że właściciel nie zapewnia ratownika wodnego w trakcie korzystania z basenu.
10. Korzystanie z basenu znajdującego się na terenie Obiektu odbywa się w okresie od 29 kwietnia do 15 października w godzinach od 11:00 do 21:00 jeśli warunki atmosferyczne pozwalają na bezpieczne korzystanie z basenu.
11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach noclegowych oraz ich wyposażeniu. Zabrania się wynoszenia ręczników, koców oraz innego wyposażenia z pokoi oraz z terenu Obiektu.
12. APARTAMENTY PANORAMA udostępniają wszystkim Gościom bezpłatny dostęp do Internetu. Hasło do sieci WiFi zostanie udostępnione po zameldowaniu.

V. Zmiany w rezerwacji
1. Jeśli nowy termin pobytu przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2. Przedłużenie pobytu – termin pobytu w danym apartamencie można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie.
3. W przypadku odwołania rezerwacji w APARTAMENTACH PANORAMA zadatek nie podlega zwrotowi.

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela APARTAMENTÓW PANORAMA o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII. Polityka względem zwierząt
W APARTAMENTACH PANORAMA dopuszcza się pobyt zwierząt wyłącznie ras i gatunków, nie znajdujących się na liście ras niebezpiecznych, które ważą do 25kg. Pobyt z pupilem dopuszczony jest tylko w specjalnie przeznaczonych strefach i pokojach a opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 70 zł/dobę. W przypadku zapytań specjalnych o decyzji przyjęcia pobytu pupila będzie też decydować waga zwierzęcia oraz jego wzrost a koszt pobytu będzie ustalany indywidualnie z właścicielem obiektu.

VIII. Wystąpienie sił wyższych
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi przez właściciela Obiektu z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

IX. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem, a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.